Karjeros galimybės

                                                                                                                                                 

Įstaigos pavadinimas
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Pareigos
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį. Terminuota darbo sutartis 1,0 etatu.
Darbo vieta
Panevėžys, Respublikos g. 68

Reikalavimai:
1. Turėti visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą arba būti baigusiam vieną iš šių studijų programų: medicinos felčerio, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programų baigimą bei atitinkamų profesinių kvalifikacijų įgijimą, ir dokumentai, patvirtinantys baigtus ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuomenės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš kurių 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą;
3. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6. Mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.

Funkcijos:
1. Organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikia visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms;
2. Praktikoje taiko sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti;
3. Formuoja sveikos gyvensenos nuostatas, vykdo sveikos gyvensenos propagandą, rengia informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleidžia bendruomenėje sveikatos žinias;
4. Įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas ir programas;
5. Rengia ir įgyvendina tikslinius sveikatos stiprinimo projektus ir jų sąmatų projektus, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, vertina jų veiksmingumą;
6. Planuoja ir atlieka bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus, pasirenka tinkamus tyrimo metodus, analizuoja ir interpretuoja gautus rezultatus, formuoja išvadas;
7. Organizuoja sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;
8. Analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus;
9. Analizuoja sveikatos ugdymo ir mokymo veiklą ir informaciją bei siūlymus paslaugų gerinimui pateikia Biuro direktoriui.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Gyvenimo aprašymas (CV) (atsiųsti el. paštu);
2. Išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją ir papildomus dokumentus (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijos) pretendentas atsineša į pokalbį.
Dokumentai priimami adresu:
Respublikos g. 68, Panevėžys, 2 aukštas 8 kabinetas arba siunčiami el. paštu info@panevezysvsb.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
tel. (8 45) 46 75 06, el. p. info@panevezysvsb.lt

 

Įstaigos pavadinimas
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Pareigos
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį. Neterminuota darbo sutartis 1,0 etatu.
Darbo vieta
Aptarnauti ugdymo įstaigas, esančias Panevėžio mieste.

Reikalavimai:
1. Turėti visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą arba būti baigusiam vieną iš šių studijų programų: medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomus, papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą;
3. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6. Mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.

Funkcijos:
1. Vykdo ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijas Panevėžio miesto ugdymo įstaigose;
2. Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokinių sveikatos būklę;
3. Pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
4. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
5. Teikia siūlymus dėl Mokinių sveikatos stiprinimo ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus ugdymo įstaigos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
6. Organizuoja Mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
7. Dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą ugdymo įstaigoje;
8. Teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
9. Tikrina Mokinių asmens higieną;
10. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
11. Teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Gyvenimo aprašymas (CV) (atsiųsti el. paštu);
2. Išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją ir papildomus dokumentus (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijos) pretendentas atsineša į pokalbį.
Dokumentai priimami adresu:
Respublikos g. 68, Panevėžys, 2 aukštas 8 kabinetas arba siunčiami el. paštu info@panevezysvsb.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
tel. (8 45) 46 75 06, el. p. info@panevezysvsb.lt

 

Atnaujinta 2018 02 09

Vienas komentaras į “Karjeros galimybės

  1. Nijolė Montautienė

    Gal reikalingas VSP specialistas. Turintis galiojančią licenziją galintis dirbti mokykloje tel.865055468
    Lauksių pasiūlimo Ačiū.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *