Birželio 2 d. naujienos susijusios su COVID-19

AKTUALI INFORMACIJA DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. birželio 1 d. priėmė sprendimą Nr. 1347 “Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“, siekiant užkirsti kelią COVID – 19 (koronaviruso infekcijos) plitimui.

Į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas stacionarizuojamiems pacientams ir jį lydintiems asmenims, jeigu įstaigoje kartu su pacientu lieka kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai irk t.), bus atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas.

Svarbu tai, kad pacientams, kuriems planuojamos teikti dienos stacionaro paslaugos, viruso SARS-CoV-2 tyrimas bus atliekamas tik tuo atveju, jeigu jiems yra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi simptomai (kūno temperatūra 37,3°C  ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). SARS-CoV-2 tyrimas atliekamas toje pačioje stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba mobiliame punkte.

Pacientui planinis gydymas stacionare pradedamas nelaukiant viruso SARS-CoV-2 tyrimo atsakymo. Kol negautas tyrimo atsakymas, stacionarizuojamas pacientas turi būti vienas. Stacionarizuojamas pacientas (ar paciento atstovas) turi pasirašyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatytos formos sutikimą, kad neišvyks iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kad sutinka būti izoliuotas atskiroje palatoje, iki bus gautas virusi SARS-CoV tyrimo rezultatai.

Pacientams, kurie stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje suteikus jiems pagalbą išleidžiami gydytis ambulatoriškai, viruso SARS-CoV-19 tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu jiems yra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai.

Organizuojant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas prioritetas teikiamas nuotoliniam ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui. Tiesioginio kontakto su pacientu būdu asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama tik tuomet, kai neįmanoma pagalbos suteikti nuotoliniu būdu. Šeimos gydytojo komandos narys ar pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios komandos narys ar gydytojas specialistas, ar slaugytojas pagal teisės aktais nustatytas kompetencijas, teikdamas nuotolinę asmens sveikatos priežiūros paslaugą pacientui gali konsultuoti pacientą, paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, skirti tyrimus bei atlikti kitus būtinus veiksmus.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams turi būti teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pacientas įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į įstaigą, pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 1 m. atstumo.

Daugiau informacijos:

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20ASMENS%20SVEIKATOS%20PRIE%C5%BDI%C5%AAROS%20PASLAUG%C5%B2%20TEIKIMO%20ORGANIZAVIMO%20PASKELBUS%20KARANTIN%C4%84%20LIETUVOS%20RESPUBLIKOS%20TERITORIJOJE%20PAKEITIMO%20(V-1347).pdf

Bendrojo ugdymo organizavimo būtinos sąlygos

 Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendime įpareigojama bendrojo ugdymo įstaigų vadovus sudaryti galimybę mokiniams dalyvauti ugdyme, gauti konsultacijas ir kitas švietimo paslaugas nuotoliniu būdu arba taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis jų kontaktas su kitais asmenimis. Riboti skirtingų klasių mokinių kontaktus pamokų metu ir po jų, vienos klasės veiklas organizuoti toje pačioje patalpoje visą dieną, priskirti skirtingoms klasėms skirtingus įėjimus, išėjimus, koreguoti švietimo įstaigos darbo, pamokų ir pertraukų laiką. Prioritetą teikti grupinių veiklų organizavimui lauke. Jei ugdymo veiklos organizuojamos patalpose, tai mokymosi vietas įrengti taip, kad tarp jose sėdinčių mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas.

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai arba vienu metu tik tos pačios klasės mokiniams. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, būtina sureguliuoti pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laiką. Įstaigoje negali būti organizuojamas maitinimas švediško stalo principu.

Prie įėjimo į ugdymo patalpas turi būti pateikta informacija mokiniams ir jų tėvams (globėjams) apie asmens higienos laikymąsi, apie būtinybę dėvėti veido apsaugos priemones, apie draudimą mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas bei kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų požymių, dalyvauti ugdymo veikloje. Nustačius, kad mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas, kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar užkrečiamųjų ligų požymiai, mokinį būtina izoliuoti, apie tai informuoti jo tėvus (globėjus) bei konsultuotis su Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.

Svarbu užtikrinti, kad švietimo įstaigoje darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima, kad dirbtų tik sveiki darbuotojai. Taip pat užtikrinti, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais. Būtina sudaryti mokiniams, darbuotojams tinkamas sąlygas rankų higienai, dezinfekcijai. Svarbu užtikrinti tinkamą patalpų valymą bei dažną jų vėdinimą.

PAKEISTOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS SĄLYGOS

 Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1339, keičiasi ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos.

Nuo birželio 1 d. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugų tiekėjai yra įpareigojami užtikrinti, paslaugas organizuoti maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principų. Ugdymo įstaigose vaikai turi nuolat lankyti tą pačią grupę, o grupių veikla organizuojama taip, kad būtu išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, turėtų vengti tiesioginio kontakto su grupių lankytojais. Rekomenduojama maitinimą organizuoti grupių patalpose, jeigu tokių sąlygų nėra, maitinimas organizuojamas taip, kad bendrose maitinimo patalpose, vienu metu būtų tik tos pačios grupės vaikai. Pabrėžiama, kad karantino laikotarpiu maitinimas švediško stalo principu negali būti organizuojamas.

Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Į patalpas, kuriuose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, gali patekti asmenys tik dėvintys kvėpavimo takų apsaugos priemones ir neturintys užkrečiamųjų ligų simptomų. Prie įėjimo į įstaigą ir prie įėjimų į grupių patalpas,  turi būti pakabinama informacija apie privalomą kvėpavimo takų apsaugą patalpose, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymąsi, sudarytos galimybės tinkamai rankų dezinfekcijai.

Į šias įstaigas priimamų vaikų sveikatos būklė yra stebima ir vertinama. Vaikai, kuriems pasireiškia didesnė kaip  37,3° C temperatūra ir (ar) turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų simptomų, ugdymo veikloje dalyvauti negali. Taip pat nuolatos sekama ir vertinama darbuotojų sveikatos būklė, užtikrinama, kad su vaikais dirbtų tik nekarščiuojantys ir neturintys kitų  užkrečiamųjų ligų simptomų darbuotojai.

Ugdymo įstaigos vėdinamos prieš vaikams atvykstant  ir nerečiau kaip 2 kartus per dieną, o įstaigų valymas ir dezinfekcija atliekami laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų.