Parengtas klausimynas savarankiškai besimokantiems pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios programos temas

Temos ir klausimai sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“.

Leidinyje nurodyta literatūra, kuria rekomenduojama naudotis saviruošai.

http://Klausimyną rasite „Paslaugos – Asmenų, kuriems privalomas pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ar alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai, mokymas“ skiltyje.