Tarptautinė apsinuodijimo švinu prevencijos savaitė

Spalio 20–26 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) organizuoja Tarptautinę apsinuodijimo švinu prevencijos savaitę, kuri skirta didinti informuotumą apie galimą apsinuodijimą švinu ir skatinti veiksmus, galinčius sumažinanti švino poveikį žmonių, ypač vaikų, sveikatai, itin didelį dėmesį skiriant švino uždraudimui dažuose.

PSO ragina visas šalis imtis nacionalinių veiksmų dažams su švinu pašalinti (svarbu, kad valdžios institucijos imtųsi tolesnių veiksmų, siekdamos eliminuoti švino turinčių dažų naudojimą).

Sprendimai:

dažų gamyba be švino (yra alternatyvių ingredientų);
reikalingi teisės aktai (įstatymai, norminiai aktai ar vykdytini standartai).
Švinas turi pražūtingų padarinių žmonių, ypač vaikų, sveikatai; jis sukelia ilgalaikį neigiamą poveikį sveikatai.

Švinas daro įtaką vaikų smegenų vystymuisi. Šis poveikis gali būti negrįžtamas.

Švinas itin kenksmingas vaikams

Platus švino naudojimas daugelyje pasaulio vietų nulėmė didelę aplinkos taršą ir sveikatos problemas. Nors neigiamas švinui poveikis sveikatai gerai žinomas, o daugelis šalių imasi tinkamų priemonių, šio metalo poveikis vaikų organizmui, ypač vaikų protiniam atsilikimui, išlieka rimta problema. Pasauliniu mastu dažai, kurių sudėtyje yra švino, išlieka vienu iš pagrindinių švino poveikio vaikams šaltinių (dažai su švinu vis dar plačiai prieinami ir naudojami daugelyje šalių, nors yra gerų pakaitalų, kurių sudėtyje nėra švino).

Svarbu riboti švino naudojimą

Apsinuodijimo švinu galima visiškai išvengti imantis įvairių priemonių, skirtų apriboti švino naudojimą, atliekant stebėseną. Pasaulyje 73 šalyse (tai yra 38 proc. visų šalių) yra teisės aktai, uždraudžiantys dažų su švinu gamybą, importą ir pardavimą. Apskaičiuota, kad švino poveikis nulemia 0,6 proc. ligų, daugiausiai besivystančiuose regionuose. 2017 m. duomenimis pasaulyje dėl švino poveikio mirė 1,06 mln. žmonių.

Švino poveikis sveikatai

Švinas į žmogaus organizmą gali patekti įkvėpus, prarijus ar per odą.
Šio metalo junginiai organizme kaupiasi, todėl jo poveikis gali pasireikšti po kelių ar keliolikos metų.
Patekęs į organizmą, švinas daugiausiai kaupiasi kauluose, iš organizmo išsiskiria daugiausiai su šlapimu (76 proc. išsiskiriančio kiekio) ir per žarnyną (16 proc. išsiskiriančio kiekio).
Švinas gali pakenkti beveik visoms kūno sistemoms (ypač centrinei nervų, kraujodaros, širdies ir kraujagyslių, imuninei, reprodukcijos, šlapimo išsiskyrimo, virškinimo) ir beveik visiems organams.
Vaikai yra ypač jautrūs neurotoksiniam švino poveikiui, ir net santykinai mažas ekspozicijos lygis gali sukelti sunkius ir kai kuriais atvejais negrįžtamus neurologinius pažeidimus, protinį atsilikimą, intelektualinius sutrikimus: gali sumažėti intelekto koeficientas (IQ), sutrikti dėmesys, mokymosi gebėjimai, atsirasti elgesio pakitimų (pvz., asocialus elgesys) ir kt. Švinas gali sukelti hiperaktyvumą, klausos problemų, mažakraujystę, dėl jo sulėtėja augimas.
Nėštumo metu švinas išsiskiria iš motinos kaulų kartu su kalciu ir yra naudojamas formuojantis vaisiaus kaulams. Tai ypač aktualu, jei moteris negauna pakankamai kalcio su maistu. Švinas gali prasiskverbti per placentą ir sukelti pavojų dar negimusiam vaikui.
Švinas su motinos pienu gali būti perduodamas kūdikiui.
Kuo didesnė švino ekspozicija, tuo sunkesni apsinuodijimo simptomai. Nėra žinoma saugi švino koncentracija kraujyje. Naujausių mokslinių tyrimų duomenimis, net tokia maža koncentracija kaip 0,05 mg/l (ar net mažesnė) gali būti sumažėjusio vaikų intelekto, elgesio sutrikimų ir mokymosi problemų priežastimi.

Švino ir jo junginių draudimai ir ribojimai Europos Sąjungoje

Europoje nuo 1970 metų yra kontroliuojamas švino kiekis gaminant dažus, žaislus, degalus, maisto konservų skardines, vamzdynus. Daugelyje šalių buvo sėkmingai pradėtas naudoti bešvinis kuras.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, švino junginiai negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiagos ar mišinys skirtas naudoti kaip dažai. Šio draudimo išimtis: šalys gali leisti savo teritorijoje naudoti švino karbonatus ar švino sulfatus arba jų mišinius meno kūriniams, istoriniams pastatams bei jų interjerui restauruoti ir prižiūrėti, o taip pat tiekti rinkai ir naudoti pagal tokią paskirtį (jeigu valstybė narė pasinaudoja šia nukrypti leidžiančia nuostata, ji apie tai praneša Europos Komisijai; Lietuva šia išimtimi nėra pasinaudojusi).

Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos taikomos reglamentuojant švino ir jo junginių gamybą, tiekimą, naudojimą ir ženklinimą:

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
Nustatytos specialios taisyklės mišinių, kuriuose yra švino, papildomiems etikečių elementams, nurodantiems, kad dažuose ir lakuose yra švino:

Medžiagos, klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijos mutagenai, 1A ar 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai, o dauguma švino junginių ir yra tokios medžiagos, negali būti tiekiamos rinkai ir naudojamos kaip medžiagos, kaip kitų medžiagų sudedamosios dalys, arba mišiniuose, skirtuose plačiajai visuomenei (kai jų yra tam tikra nustatyta koncentracija, dėl kurios taip klasifikuojama). Jos turi būti paženklintos aiškiu ir nenutrinamu užrašu: „Skirta tik profesionaliems naudotojams“.
Ant dažų ir lakų, kuriuose pagal standartą ISO 6503 nustatytas švino kiekis (išreikštas metalo mase), yra didesnis kaip 0,15 % viso mišinio masės, pakuočių turi būti užrašyta tokia frazė: EUH201 – „Sudėtyje yra švino. Nenaudoti paviršiams, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami“. Jei pakuotės turinys yra mažesnis kaip 125 mililitrai, frazė gali būti tokia: EUH201A – „Atsargiai! Sudėtyje yra švino“.
Svarbu žinoti:

dažų su švinu dar galima rasti seniau statytuose namuose ar butuose;
švino dažai galimi ant žaislų ar kitų produktų, pagamintų ne Europos Sąjungos šalyse;
dažai, kuriuose yra švino, galėtų patekti į Lietuvą tik iš trečiųjų šalių (t. y. Europos Sąjungai nepriklausančių šalių), todėl reikia būti atidiems: skaityti dažų ir lakų etiketes, atkreipti dėmesį į jų sudėtį.